Aktualności

Komunikaty i informacje

Zmiany w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych

Zmiany w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych
P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o. wprowadza zmiany do Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w celu dostosowania jego postanowień do obowiązujących przepisów prawnych.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie:

  • Rozporządzenia (dalej "Rozporządzenie") Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25.11.2015r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii
  • oraz ustawy (dalej „Ustawa") z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. Z 2016r., poz. 1823) implementującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich)

P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o. wprowadza zmiany do Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w celu dostosowania jego postanowień do obowiązujących przepisów prawnych. Zmiany nie wiążą się ze wzrostem kosztów po stronie Abonenta: wysokość abonamentów oraz sposób rozliczeń nie ulegają żadnym modyfikacjom.

Rozporządzenie wprowadza korzystne dla abonentów rozwiązania: ustanawia, na obszarze Unii Europejskiej, jednolite zasady równego dostępu do otwartego internetu oraz związane z tym prawa użytkowników końcowych i obowiązki dostawców usług dostępu do internetu. Wprowadza również nakaz, aby dostawca usługi dostępu do internetu traktował każdy ruch równo, bez dyskryminacji, ograniczeń, czy ingerencji bez względu na nadawcę lub odbiorcę, konsultowane lub rozpowszechnianie treści, wykorzystywane lub udostępniane aplikacje lub usługi, lub też urządzenia końcowe, a środki zarządzania ruchem stosowane przez dostawcę były przejrzyste, niedyskryminacyjne i proporcjonalne oraz nie powinny być podyktowane względami handlowymi. Zakazane zostały również wszelkie praktyki zarządzania ruchem wykraczające poza odpowiednie środki zarządzania ruchem, które blokują, spowalniają, zmieniają, ograniczają, faworyzują lub ingerują w odpowiednie treści, aplikacje lub usługi, lub określone kategorie treści, aplikacji i usług, lub też pogarszają ich jakość, chyba, że takie środki są uzasadnione i przewidziane w Rozporządzeniu.

Zasadniczym celem Ustawy jest przyczynienie się do należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej przez zapewnienie konsumentom możliwości składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania.

Uwzględniając konieczność dokonania modyfikacji we wzorcach umownych oraz poinformowania Abonentów na podstawie art. 60a ust.3a Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004r. (Dz.U. Nr 171, poz.1800), wprowadzamy następujące zmiany do obowiązującego Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych wynikające z wejścia w życie nowego Rozporządzenia oraz Ustawy:

a) do § 17 dodano punkty 15-19:

„15. Dostawca usług gwarantuje jakość parametrów przepustowości usługi dostępu do internetu dla danych wysyłanych i odbieranych na minimalnym poziomie:
- 80% ustalonej w Umowie Abonenckiej prędkości dla usługi. Deklarowana w Umowie prędkość pobierania oraz wysyłania danych jest prędkością maksymalną. Zwykle dostępna prędkość Usługi dostępu do internetu mieści się w przedziale prędkości minimalnej i deklarowanej (maksymalnej). Prędkości pobierania danych i prędkości ich wysyłania, mierzone są za pomocą testów dostępnych na stronie internetowej Dostawcy usług www.elpos.net, przy pomocy urządzenia serwisowego Dostawcy usług podłączonego w Lokalu Abonenta do Zakończenia Sieci. Jakość parametrów Usługi jest gwarantowana na odcinku od routera brzegowego Dostawcy usług do Zakończenia Sieci w Lokalu Abonenta. W razie niezachowania parametrów, o których mowa powyżej, dostęp do informacji i treści oraz możliwość ich rozpowszechniania, a także możliwość korzystania z niektórych aplikacji i usług mogą być ograniczone. Niezachowanie powyższych parametrów przepustowości stanowi nienależyte wykonanie Umowy, za które Dostawca usług ponosi odpowiedzialność zgodnie z § 34 i następnymi Regulaminu.

16. Zależnie od wybranej przez Abonenta oferty, prędkość pobierania i wysyłania danych różni się. Przy przepustowości na poziomie minimalnym, czas pobierania będzie odpowiednio dłuższy. Wybór usługi o przepustowości pobierania niższej niż 10 Mb/s może uniemożliwić korzystanie z niektórych treści i aplikacji wymagających wyższych przepustowości, takich jak odtwarzanie on-line treści w jakości HD, korzystanie z komunikatorów przesyłających obraz w jakości HD lub granie w niektóre gry on-line.

17. Dostawca usług nie stosuje limitu ilości pobierania i wysyłania danych.
18. Korzystanie z innych Usług świadczonych przez Dostawcę usług za pomocą Sieci nie wpływa na prędkość pobierania i wysyłania danych w ramach Usługi dostępu do Internetu. Dostawca usług świadczy inne Usługi wyłącznie wtedy, gdy przepustowość Sieci umożliwia równoczesne korzystanie ze wszystkich Usług i pozostaje bez wpływu na ich jakość.

19. W celu pomiaru i organizacji ruchu w Sieci oraz dla zapewnienia gwarantowanej jakości Usług, Dostawca usług za pomocą odpowiednich narzędzi prowadzi stały monitoring obciążenia Sieci w charakterystycznych jej punktach lub na styku z sieciami innych operatorów. Monitorowanie nie wpływa na jakość świadczonych usług, prywatność Abonenta i ochronę jego danych osobowych.”


b) § 38 pkt 1 zdanie 1: „Abonenci mogą składać reklamacje dotyczące niedotrzymania z winy Dostawcy usług określonego w Umowie Abonenckiej terminu rozpoczęcia świadczenia Usług, niewykonania lub nienależytego wykonania Usług lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług.” zastąpiono treścią:


„Abonenci mogą składać reklamacje dotyczące niedotrzymania z winy Dostawcy usług określonego w Umowie Abonenckiej terminu rozpoczęcia świadczenia Usług, niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, niedotrzymania wskazanych w Umowie minimalnych prędkości pobierania lub wysyłania danych oraz innych parametrów usług dostępu do Internetu lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług.”


c) 40 pkt 6 d): „pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, gdy reklamującym jest konsument o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 ustawy Prawo telekomunikacyjne” otrzymuje brzmienie:


„pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 PT, w tym w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. Poz. 1823).”


b) § 40 ust. 1 pkt 8: „Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. W przypadku, gdy reklamującym jest osoba fizyczna, która zawarła Umowę Abonencką w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma ona prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniach mediacyjnym lub przed sądem polubownym, o których mowa w art. 109 i 110 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne” otrzymuje brzmienie:


„Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego lub w przypadku braku przesłanek do jego wszczęcia, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, kierując do niego pozew przeciwko Dostawcy usług lub składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej lub wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. Poz. 1823) lub przed sądem polubownym, w tym stałym sądem polubownym przy Prezesie UKE, o którym mowa w art. 110 PT. Postępowanie w trybie art. 109 ww. ustawy jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (podmiot uprawniony) na wniosek Abonenta, na wniosek Dostawcy usług lub z urzędu, jeśli wymaga tego ochrona interesu konsumenta w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z kolei postępowanie przed sądem polubownym, o którym mowa w art. 110 PT prowadzone jest przez stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Szczegóły dotyczące procedur oraz możliwe do zastosowania formularze stosownych wniosków i pism znajdują się na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej http://www.uke.gov.pl/wzory-formularzy-w-sadzie-polubownym-1286 oraz na stronie Centrum Informacji Konsumenckiej tego urzędu: http://www.cik.uke.gov.pl/.”


Jednocześnie informujemy, że jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zaproponowaną zmianę Umów i Regulaminu do dnia 28.02.2017r. przysługuje Państwu prawo doręczenia P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o. pisemnego wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wypowiedzenie należy dostarczyć na piśmie na adres siedziby Dostawcy usług (UL. ŚW. Rocha 11/1, 15-879 Białystok), osobiście, pocztą (w tym również pocztą elektroniczną – skan podania na adres: bok@elpos.net), lub faksem na nr: 85 831 30 03(pismo z własnoręcznym podpisem Abonenta) Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. W przypadku wypowiedzenia Umowy związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Dostawcy usług przysługuje prawo żądania zwrotu przyznanej Abonentowi ulgi (pomniejszonej o jej wartość od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania), ze względu na fakt, iż zakres zmian wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa (art. 60 a ust. 3 punkt 1 Ustawy Prawo telekomunikacyjne).


Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 2017