Konkurs część VII - Budowa sieci NGA - GPON
 
naglowek
Dotyczy: projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-013/12 pod nazwą „ELPOS GPON. SIEĆ SZEROKOPASMOWA NGA DOJLIDY GÓRNE - JUCHNOWIEC DOLNY” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr  UDA-RPPD.04.01.00-20-013/12-00 z dnia 02.04.2013 r.

 

Tytuł:  Część VII budowy kanalizacji teletechnicznej sieci szerokopasmowej oraz dostawa urządzeń i uruchomienie usług w sieci NGA w projekcie inwestycyjnym "ELPOS GPON. SIEĆ SZEROKOPASMOWA NGA DOJLIDY GÓRNE - JUCHNOWIEC DOLNY"

(WND-RPPD.04.01.00-20-013/12).

 

Data zamieszczenia: 21.11.2014

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT - roboty budowlane, roboty teletechniczne, dostawa urządzeń wraz z konfiguracją i uruchomieniem.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Elektroniczno-Mechaniczne ELPOS Sp. z o.o. Białystok , ul. Św. Rocha 11/1, 15-879 Białystok, tel.  85 8311000  fax: 85 85 8313003, email: sekretariat@elpos.net

Adres strony internetowej zamawiającego:www.elpos.net

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Część VII budowy kanalizacji teletechnicznej sieci szerokopasmowej oraz dostawa urządzeń i uruchomienie usług w sieci NGA w projekcie inwestycyjnym "ELPOS GPON. SIEĆ SZEROKOPASMOWA NGA DOJLIDY GÓRNE - JUCHNOWIEC DOLNY"

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, roboty teletechniczne. dostawa urządzeń wraz z konfiguracją i uruchomieniem

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia: Część VII budowy kanalizacji teletechnicznej sieci szerokopasmowej oraz dostawa urządzeń i uruchomienie usług w sieci NGA w projekcie inwestycyjnym "ELPOS GPON. SIEĆ SZEROKOPASMOWA NGA DOJLIDY GÓRNE - JUCHNOWIEC DOLNY"

 

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa sieci szerokopasmowej NGA:

·         Odcinek VIIA Juchnowiec-Ogrodniczki,

·         Odcinek VIIB Niewodnica-Skrybicze-Halickie,

·         Odcinek VIIC Dojlidy Górne – Daliowa.

Budowa sieci szerokopasmowej NGA i uruchamianie usług abonenckich

·         Zadanie VIID - budowa sieci NGA świadczenia tych usług 3play-Internet/Telewizja/Telefon oraz uruchamianie usług abonenckich (wykonanie podłączeń abonenckich)

Budowa przyłączy i uruchomienie usług abonenckich w rejonie objętym zasięgiem wybudowanej w ramach projektu sieci szerokopasmowej Zamawiającego (domy wolnostojące i wielorodzinne).

 

Szczegółowy opis zakresu prac objętych zamówieniem został zamieszczony w zał. nr 1 i zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: NIE.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:.

Ogólne ramy czasowe wykonania: grudzień 2014 – 15 maj 2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości:

15 000, 00 PLN (słownie  piętnaście tysięcy złotych) w terminie do dnia 05.12.2014. Decyduje moment wpływu środków na konto Zamawiającego Bank Śląski 09 1050 1953 1000 0023 6920 8422 lub do kasy Zamawiającego.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy wg. wzoru umieszczonego w zał. nr 5

III.2.2) Doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje referencjami nie starszymi niż z okresu pięciu lat przed terminem składania ofert dotyczącymi:

1.      Budowy kanalizacji teletechnicznej wraz wprowadzeniem światłowodów na odcinku minimum 1500 m,

2.      Wykonania i uzgodnienia projektu kanalizacji teletechnicznej w terenie zurbanizowanym i niezurbanizowanym o długości minimum 1000 m.

III.2.3) Kwalifikacje personelu zaangażowanego do realizacji zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

Personelem posiadającym uprawnienia do projektowania, nadzoru, kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń.

UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 - teks jednolity z późniejszymi zmianami) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

III.2.4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku

III.2.5) Istotne zapisy, które zostaną umieszczone w umowie na realizację zamówienia

·         Dla zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia ustala się zabezpieczenie o wartości 10% ceny całkowitej wykonania przedmiotu zamówienia.

·         Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt. 4 lit. b  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w wekslach.

·         Zwrot zabezpieczenia nastąpi w ciągu 14 dni od odbioru końcowego, przy czym ustala się, iż kwota pozostawiona z tytułu gwarancji (rękojmi) za wady wynosi 20% wysokości zabezpieczenia i będzie zwrócona w całości po upływie okresu gwarancji (rękojmi).

·         Jeśli zabezpieczenie wniesione będzie w formie pieniężnej zamawiający zwróci je łącznie z odsetkami bankowymi, jednak po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, KTÓRE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór w zał. nr 5).

III.3.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór w zał. nr 4)

III.3.3) INNE DOKUMENTY

1)      W przypadku składania oferty wspólnej dokumenty wymienione w pkt. III.3.1, III.3.2, składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji) lub dokument równoważny, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku składania oferty wspólnej stosowny dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert: najniższa cena łączna oferty.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy, polegających na:

1) zmianie przedmiotu umowy spowodowanej koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, zmianie terminu zakończenia realizacji robót lub zmianie wynagrodzenia. Zmiany w umowie będą możliwe na warunkach opisanych poniżej:

a) Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem, wówczas cena nowych elementów robót zostanie ustalona w drodze negocjacji z Zamawiającym.

b) Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których realizacja będzie miała wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

c) W toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: zalodzenie, klęski żywiołowe, konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów lub niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi oraz w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpi sytuacja ponadnormatywnego czasu oczekiwania na uzyskanie pozwoleń formalno-prawnych wynikającego z udokumentowanych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

2) Zmianie kadry przewidzianej do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez nowe osoby warunków określonych w ogłoszeniu.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.elpos.net

Program funkcjonalno-użytkowy i warunki techniczne można uzyskać pod adresem: ul Św. Rocha 11/1, 15-897 Białystok, lok 210.

IV.4.4) Termin składania ofert: do dnia 05.12.2014, miejsce: ul Św. Rocha 11/1, 15-897 Białystok, lok 210. Dopuszczalne jest złożenie oferty w formie elektronicznej na adres poczty sekretariat@elpos.net . Wersję papierową należy wówczas dostarczyć najpóźniej w dniu 08.12. 2014.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1  Program funkcjonalno-użytkowy i wymagania techniczne budowy kanalizacji teletechnicznej

Załącznik nr 2 - Program funkcjonalno-użytkowy i wymagania techniczne kompleksowej dostawy urządzeń i uruchomienia usług w sieci NGA.

Załącznik nr 3 – Wzór oferty cenowej 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

 Biuro Obsługi Klienta  
     
  
ul.Św.Rocha 11/1 lokal 208, Białystok

    tel. 85 831 10 00
    tel. 85 831 10 01


        Dział techniczny

    tel. 85 831 31 31         
 
                                            
    

Pliki do pobrania:
Strona internetowa Elpos.net używa cookies m.in. w celach: korzystania z witryny, usprawnienia procesu zakupowego oraz zapamiętywaniu ustawień. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twojej przeglądarce. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.