Zmiana ogloszenia Część V


Dotyczy: projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-013/12 pod nazwą „ELPOS GPON. SIEĆ SZEROKOPASMOWA NGA DOJLIDY GÓRNE - JUCHNOWIEC DOLNY” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr  UDA-RPPD.04.01.00-20-013/12-00 z dnia 02.04.2013 r.

 

Tytuł:  Część V dostawa urządzeń i uruchomienie usług 3PLAY w technologii GPON w projekcie inwestycyjnym "ELPOS GPON. SIEĆ SZEROKOPASMOWA NGA DOJLIDY GÓRNE - JUCHNOWIEC DOLNY"

(WND-RPPD.04.01.00-20-013/12).

 

Data zamieszczenia: 20.06.2014 (zmiana 27.06.2014)

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT - dostawa urządzeń wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: PEM ELPOS Sp. z o.o. Białystok , ul. Św. Rocha 11/1, 15-879 Białystok, tel.  85 8311000  fax: 85 85 8313003, email: sekretariat@elpos.net

Adres strony internetowej zamawiającego:www.elpos.net

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Część V dostawa urządzeń i uruchomienie usług 3PLAY w technologii GPON w projekcie inwestycyjnym "ELPOS GPON. SIEĆ SZEROKOPASMOWA NGA DOJLIDY GÓRNE - JUCHNOWIEC DOLNY"

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawa urządzeń wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia: Część V dostawa urządzeń i uruchomienie usług 3PLAY w technologii GPON w projekcie inwestycyjnym "ELPOS GPON. SIEĆ SZEROKOPASMOWA NGA DOJLIDY GÓRNE - JUCHNOWIEC DOLNY"

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie kompleksowo wszelkich prac polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu urządzeń oraz wyposażenia niezbędnego do zwiększenia możliwości świadczenia usług 3PLAY (m.in. zwiększenia przepustowości transmisji internetowych, ilości obsługiwanych urządzeń zakończeń klienckich sieci, podniesienia jakości).

Szczegółowy opis zakresu urządzeń, wyposażenia i prac objętych zamówieniem został zamieszczony z zał. nr 1 (ze zmianami dn. 27.06.2014) do niniejszego ogłoszenia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: NIE.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w dwóch częściach niezależnie. Każda z części będzie oceniania niezależnie, co oznacza, że może być dwóch różnych wykonawców.

Część I obejmuje zakres opisany w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego w punktach:

·         Pkt 5.1 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego w całości

·         Pkt 5.5 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego w całości

Część II obejmuje zakres opisany w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego w punktach:

·         Pkt 5.2 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego w całości

·         Pkt 5.3 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego w całości

·         Pkt 5.4 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego w całości

·         Pkt 5.6 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego w całości

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:.

Ogólne ramy czasowe wykonania: lipiec 2014 - sierpień 2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy wg. wzoru umieszczonego w zał. nr 4

III.2.2) Doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

III.2.2.1 Warunek dopuszczający Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

Część I: dysponuje minimum 2-ma  referencjami nie starszymi niż z okresu pięciu lat przed terminem składania ofert dotyczącymi dostawy i uruchomienia urządzeń w technologii GPON o wartości minimum 120 tys. złotych .

Część II: dysponuje minimum 2-ma  referencjami nie starszymi niż z okresu pięciu lat przed terminem składania ofert dotyczącymi dostawy o podobnym zakresie.

III.2.3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, KTÓRE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór w zał. nr 4).

III.3.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór w zał. nr 3)

III.3.3) INNE DOKUMENTY

1)      W przypadku składania oferty wspólnej dokumenty wymienione w pkt. III.3.1, III.3.2, składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji) lub dokument równoważny, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku składania oferty wspólnej stosowny dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy, polegających na:

1) Zmianie przedmiotu umowy spowodowanej pojawieniem się nowych rozwiązań technologicznych.

2) Zmianie terminu zakończenia realizacji ze względu na terminy dostaw określonych przez producenta sprzętu.

3) W toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: zalodzenie, klęski żywiołowe, konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów lub niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie dostaw.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.elpos.net

Program funkcjonalno-użytkowy i warunki techniczne można uzyskać pod adresem: ul Św. Rocha 11/1, 15-897 Białystok, lok 210.

IV.4.4) Termin składania ofert: do dnia 11.07.2014, miejsce: ul Św. Rocha 11/1, 15-897 Białystok, lok 210. Dopuszczalne jest złożenie oferty w formie elektronicznej na adres poczty sekretariat@elpos.net . Wersję papierową należy wówczas dostarczyć najpóźniej w dniu 14.07. 2014.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

………………………………………

Zatwierdził

 

Załączniki:

Załącznik nr 1  Program funkcjonalno-użytkowy i wymagania techniczne

Załącznik nr 2 – Wzór oferty cenowej

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

 
 Biuro Obsługi Klienta  
     
  
ul.Św.Rocha 11/1 lokal 208, Białystok

    tel. 85 831 10 00
    tel. 85 831 10 01


        Dział techniczny

    tel. 85 831 31 31         
 
                                            
    

Pliki do pobrania:
Strona internetowa Elpos.net używa cookies m.in. w celach: korzystania z witryny, usprawnienia procesu zakupowego oraz zapamiętywaniu ustawień. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twojej przeglądarce. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.