Aktualności

Komunikaty i informacje

Zmiana Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych 21.12.2020

Zmiana Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych 21.12.2020
Przedsiębiorstwo Elektroniczno-Mechaniczne ELPOS Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od 21 grudnia 2020r. zmieniają się przepisy Prawa telekomunikacyjnego. W celu dostosowania się do nowych zapisów ustawy, zmieniamy niektóre postanowienia Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. Zmiany nie mają wpływu na wysokość opłacanego przez Państwa abonamentu.

Zmiany polegać będą na:

1. Dodaniu kolejnego, wygodniejszego sposobu kontaktu z nami w sytuacji, gdy Abonent chce wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
Od 21 grudnia 2020 r. mo
gą Państwo złożyć wypowiedzenie lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa również w formie dokumentowej.

W związku z powyższym zapisy Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych otrzymują następujące brzmienie:

- § 4 ust.5: „Jeżeli Umowa Abonencka została zawarta poza Biurem Obsługi Klienta, Abonent może od Umowy Abonenckiej odstąpić, składając Dostawcy usług oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.”

- § 5 ust.3: „Umowa Abonencka zawarta na czas określony, po upływie okresu, na który została zawarta, automatycznie przedłuża się na czas nieokreślony bez konieczności składania przez Abonenta lub Dostawcę usług dodatkowych oświadczeń lub podpisywania dodatkowych dokumentów. Umowa Abonencka zawarta na czas określony nie ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony jeżeli Abonent pisemnie lub w formie dokumentowej powiadomi Dostawcę usług o tym, że nie zamierza korzystać z jego usług, na przynajmniej 14 dni przed upływem okresu, na który Umowa Abonencka została zawarta lub jeśli to wynika z treści Umowy Abonenckiej. W takim przypadku Umowa Abonencka zawarta na czas określony ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, w którym przypada koniec okresu oznaczonego w Umowie Abonenckiej.”

- § 14 ust.5: „Abonent przed datą zmian Cennika wskazaną w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 4, może doręczyć Dostawcy usług oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy abonenckiej w formie pisemnej lub dokumentowej z powodu braku akceptacji zmian Cennika. Brak oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian Cennika. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian Cennika Dostawcy usług nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot przyznanej Abonentowi ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa Telekomunikacyjnego”.

- § 28 ust.3: Abonent przed datą wskazaną w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, może doręczyć Dostawcy usług oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej o wypowiedzeniu umowy z powodu braku akceptacji zmian Umowy Abonenckiej lub Regulaminu. Brak oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.”

- § 29 ust.2: „Abonent i Dostawca usług uprawnieni są do rozwiązania Umowy Abonenckiej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym rozwiązanie Umowy Abonenckiej następuje w ostatnim dniu miesiąca, następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym druga strona otrzymała oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej należy złożyć w formie pisemnej lub dokumentowej. W przypadku oświadczenia w formie pisemnej powinno być ono własnoręcznie podpisane przez Abonenta. Oświadczenie może zostać przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres Dostawcy usług.”

- § 29 ust.3: „Dostawca usług może wyłączyć dodatkowe opcje usługi (np. pakiety tematyczne) na wniosek Abonenta złożony w formie pisemnej lub dokumentowej. Dodatkowe opcje usługi są wyłączane z zachowanie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. W przypadku umów zawartych na czas określony – stosuje się ust. 2 i 4.”

§ 29 dodane zostały ust.5 i 6 o następującej treści:

"5. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej Dostawca Usług niezwłocznie, lecz nie później niż wciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu przez:

a) wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu – w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;

b) wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu – w przypadku Abonenta, który wskazał numer geograficzny.

6. Dostawca usług potwierdza Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia, o którym mowa w ust.. 2, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania umowy."

2. Zmianie ulegnie również sposób liczenia długości okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony w sytuacji, w której skończył się okres promocyjny (gdy Umowa na czas określony przekształci się w umowę na czas nieokreślony).

Od 21 grudnia 2020 r. okres wypowiedzenia takiej umowy wynosi miesiąc i będzie liczony od dnia, w którym otrzymamy wypowiedzenie.

W związku z powyższym do § 29 dodane zostały ust.7 i 8 o następującej treści:

„7. W przypadku gdy Umowa Abonencka zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową.

8. Przed automatycznym przedłużeniem umowy oświadczenie usług, o których mowa w § 5 ust. 3 oraz ust.7, Dostawca usług informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa Abonencka została zawarta, o automatycznym przedłużeniu umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.”

3. Będą mieli Państwo możliwość przeniesienia dotychczasowego numeru telefonu przez okres 1 miesiąca od daty rozwiązania umowy.

W związku z powyższym w §25 dodaje się ust 4: „Abonent może żądać przy zmianie Dostawcy usług przeniesienia przydzielonego numeru. Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres 1 miesiąca od daty rozwiązania umowy. Abonent może zrzec się tego prawa.”

Dodatkowe informacje:

Jeśli nie akceptują Państwo tych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy do dnia 21 grudnia 2020r. Wypowiedzenie należy dostarczyć na piśmie na adres siedziby Dostawcy usług (ul. Św. Rocha 11/1, 15-879 Białystok) osobiście, pocztą (w tym również pocztą elektroniczną na adres: bok@elpos.net), faksem na numer: 85 831 30 00 lub w formie dokumentowej.

Proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Dlatego jeśli wypowiedzą Państwo Umowę przed upływem czasu określonego na jaki została zawarta, możemy dochodzić od Państwa zapłaty ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004r.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel. 85 831 10 00, 85 831 10 01, e-mail: bok@elpos.net.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 21.12.2020r. PDF