Dla firm

Znamy i rozumiemy potrzeby przedsiębiorców.

Oferta dla firm

Przedsiębiorstwo Elektroniczno-Mechaniczne ELPOS Sp. z o.o. oferuje firmom szybkie łącze internetowe. Nasza oferta skierowana jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

Nasza oferta to:

  • łącza symetryczne i asymetryczne, dowolne wielkości wysyłania i odbierania danych
  • BGP
  • łączenie oddziałów firmy
  • dowolna ilość adresów IP
  • gwarancja SLA
  • większość podłączeń do sieci wykonujemy w 2 dni

W naszej ofercie znajdziecie Państwo także pakiety telewizji (hotele, sale konferencyjne, siłownie itp) oraz pełną obsługę połączeń głosowych (VoIP, E1, PSTN, centrale firmowe, centrale wirtualne).


WARUNKI ZAPEWNIENIA DOSTĘPU TELEKOMUNIKACYJNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ P.E.-M. ELPOS SP. Z O.O.

Poniższa informacja stanowi podstawę do dwustronnych uzgodnień pomiędzy P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o. i przedsiębiorcą telekomunikacyjnym (zwanym dalej „OPERATOREM”), które powinny zostać ustalone w drodze negocjacji i określone szczegółowo w umowie o dostęp telekomunikacyjny do sieci P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o. w zakresie zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o. Każde przyłączenie do sieci P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o. jest ustalane z Operatorem indywidualnie na podstawie określenia warunków brzegowych i możliwości świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Poniższy dokument nie stanowi wzoru umowy.

Dostęp

1. Strony dokonają wzajemnego przyłączenia sieci telekomunikacyjnych w celu umożliwienia wymiany ruchu telekomunikacyjnego między swoimi sieciami oraz zapewnią warunki przyjęcia i kierowania ruchu telekomunikacyjnego przychodzącego z sieci drugiej Strony.

2. Strony zobowiązują się do nieprzekazywania ruchu telekomunikacyjnego innego niż określony w zawartej Umowie.

Zawarcie Umowy i jej zmiana

1. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Przed rozwiązaniem Umowy, Strony zobowiązują się uzgodnić w  formie pisemnej warunki jej rozwiązania zapewniające ochronę interesów Abonentów, w szczególności zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz uwzględniające potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

3. Każda Strona może rozwiązać Umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku, istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień zawartej Umowy i nie zaprzestania tych naruszeń w okresie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zaprzestania tych naruszeń.

4. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku opóźnienia drugiej Strony w zapłacie należności dłuższej niż 30 (trzydzieści) dni od terminu zapłaty, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty (nie wcześniej niż po upływie dodatkowego 7-dniowego terminu płatności).

5. Strony mają prawo do zawieszenia świadczenia usług w przypadku opóźnienia drugiej Strony w zapłacie jakiejkolwiek części należności. W przypadku zawieszenia świadczenia usługi, usługa będzie wznowiona po zapłacie, przez Stronę dopuszczającą się opóźnienia w zapłacie należności, wszystkich zaległych kwot wraz z odsetkami za opóźnienie w zapłacie. W takim przypadku, Strona zawieszająca świadczenie usług nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez drugą Stronę, będącą następstwem zawieszenia świadczenia usług.

6. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

Warunki techniczne

1. Warunki techniczne związane z połączeniem sieci Stron dotyczące, m.in. PSS oraz stosowanymi w nich rozwiązaniami technicznymi, zawarte są w Załączniku Nr1.

2. Każda ze Stron odpowiada za utrzymanie sprawności technicznej urządzeń po swojej stronie PSS oraz za zapewnienie przepływu ruchu telekomunikacyjnego z i do sieci telekomunikacyjnej drugiej Strony, przy zachowaniu ciągłości świadczenia usług i bez pogarszania ich jakości.

3. Urządzenia umożliwiające prawidłową realizację PSS każda Strona dostarcza i instaluje po swojej stronie na własny koszt.

4. Każda zmiana warunków technicznych wymaga ponownych ustaleń w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

5. W przypadku zmiany warunków technicznych związanych z punktem styku obu sieci określonych w Załączniku Nr 1, każda ze Stron zobowiązana jest do pokrycia związane z tym kosztów po swojej stronie.

6. Koszty związane ze zmianą lokalizacji PSS ponosi Strona wnioskująca o dokonanie zmiany.

7. Koszty związane z przyjęciem i kierowaniem ruchu telekomunikacyjnego we własnej sieci ponosi każda ze Stron we własnym zakresie.

Rozliczenia za ruch telekomunikacyjny

1. Podstawę rozliczeń ruchu telekomunikacyjnego między sieciami Stron stanowi rzeczywisty czas połączeń.

2. Szczegółowe zasady rejestracji ruchu oraz rozliczeń związanych ze współpracą obu sieci określa Załącznik Nr2.

3. Zmiana dotycząca zasad rozliczeń wymaga ponownych ustaleń w formie pisemnego aneksu do umowy po rygorem nieważności.

Załączniki do zawartej Umowy

Załączniki, wymienione w zawartej Umowie, stanowią jej integralną część.

- Załącznik Nr.1 Ustalenia techniczne dotyczące współpracy sieci telekomunikacyjnych P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o. i OPERATORA,

- Załącznik Nr.2 – Zasady rozliczeń za usługi świadczone przez Strony,

- Załącznik Nr.3 – Dane adresowe Stron

- Załącznik Nr.4 – Wzór Raportu Miesięcznego,

Skargi i reklamacje

1. Skargi i reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Strony składane przez Abonentów danej Strony będą rozpatrywane przez pracowników tej Strony.

2. Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie rozpatrywania reklamacji dotyczących usług telekomunikacyjnych w ruchu międzysieciowym, jeżeli przypadek wymaga udziału obu Stron.

3. Reklamacje będą składane na piśmie oraz przekazywane pocztą, doręczane za pokwitowaniem odbioru, przesyłane pocztą elektroniczną lub w inny sposób uzgodniony przez Strony.

4. Strona otrzymująca reklamację rozpatruje ją w ciągu 10 dni roboczych, od momentu jej otrzymania zgłoszenia i w tym terminie udziela odpowiedzi na piśmie wraz z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w powyżej uznaje się za uznanie reklamacji.

5. Każda Strona ponosi we własnym zakresie koszty reklamacji związanej ze świadczonymi przez tę Stronę usługami. Jeżeli po wyjaśnieniu powodów reklamacji okaże się, że jej przyczyna dotyczy usług świadczonych przez drugą Stronę, koszty przyjęcia i załatwienia reklamacji zostaną stosownie rozliczone między Stronami w oparciu o posiadane dokumenty księgowe,

Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych

1.Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej i ochrony danych w sieci, zgodnie z przepisami art. 159 -175 Ustawy prawo telekomunikacyjne.

2.Strony zobowiązują się do:

a) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, uzgodnionych lub otrzymanych w trakcie współpracy, niezależnie od formy ich przekazania

b) wykorzystywania informacji, o których mowa w pkt 1, jedynie w celach związanych z realizacją zawartej Umowy,

c) podejmowania wszelkich niezbędnych kroków zapewniających, że żadna z osób uzyskujących informacje, o których mowa w pkt 1, nie ujawni ich treści ani źródła w całości, jak i w części, osobom trzecim, bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy,

d) ujawnienia informacji jedynie tym pracownikom Stron, którym ujawnienie takie będzie uzasadnione.

3. Ujawnienie informacji wynikających z zawartej Umowy w przypadku, gdy odbiorcą tych informacji jest organ uprawniony do ich uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wymaga zgody drugiej Strony.

Odpowiedzialność Stron

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z zawartej Umowy, każda ze Stron ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych z wyłączeniem utraconych korzyści.

2. W przypadku, gdy Strona zamierza dochodzić odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej Umowy, złoży wniosek o odszkodowanie do drugiej Strony z podaniem uzasadnienia. Jeśli Strony nie osiągną porozumienia co do rozliczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej Umowy w terminie 1 miesiąca od złożenia wyżej wymienionego wniosku, Strona składająca wniosek będzie mogła dochodzić odszkodowania przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o., na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

3.Strony nie ponoszą odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej Umowy wynika z działania Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej Umowy przez Stronę to:

a) Strona ta niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o powstaniu tego zdarzenia i będzie informować drugą Stronę o istotnych faktach mających wpływ na przebieg takiego zdarzenia (w tym o przewidywanym terminie jego zakończenia oraz o zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając dokumentację w tym zakresie),

b) Strona ta niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia w celu podjęcia wykonywania zobowiązań z zawartej Umowy.

5. Strony niezwłocznie uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia w odniesieniu do wykonywania zobowiązań z zawartej Umowy.

Spory

1. Wszelkie ewentualne spory związane z zawartą Umową oraz jej wykonywaniem, będą rozstrzygane polubownie, w drodze negocjacji pomiędzy Stronami, w trybie określonym w ust. 2. W razie nierozstrzygnięcia sporu w powyższy sposób, będzie on poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o.

2. Strona, która stwierdzi zaistnienie sporu związanego z wykonywaniem zawartej Umowy, złoży wniosek o jego rozstrzygniecie do drugiej Strony z podaniem uzasadnienia. Jeśli w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku Strony nie osiągną porozumienia co do sposobu rozstrzygnięcia sporu, Strony mogą wystąpić do właściwych organów lub sądów o jego rozstrzygniecie.

Przeniesienie praw wynikających z zawartej Umowy

Każda ze Stron może przenieść w całości lub w części prawa wynikające z zawartej Umowy na osobę trzecią za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony. Druga Strona nie może odmówić udzielenia takiej zgody bez istotnego i uzasadnionego powodu.

Pozostałe

W sprawach nieuregulowanych zawartą Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Wzór umowy o współpracy w zakresie połączenia sieci i zasadach rozliczeń