Udogodnienia

Pamiętamy o osobach niepełnosprawnych

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014r. (Dz.U.2014 poz. 491) na podstawie art. 79c ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2014 poz. 243) P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o. zapewnia udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.


W jednostce obsługującej naszych Klientów (Biuro Obsługi Klienta), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zapewniamy obsługę osób niepełnosprawnych na stanowisku wyposażonym w urządzenie umożliwiające komunikację z osobą niesłyszącą lub niemówiącą oraz ułatwiające komunikację z osobą słabowidzącą, jak również bezpłatnie dostęp do tłumacza polskiego języka migowego. Osoba niepełnosprawna w celu skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego zgłasza zamiar skorzystania z tego udogodnienia z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zapewniamy udostępnienie udogodnienia w terminie wyznaczonym przez osobę niepełnosprawną lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości udostępnienia udogodnienia w wyżej wymienionym terminie – zawiadamiamy o tym osobę niepełnosprawną i wyznaczymy możliwy termin udostępnienia udogodnienia lub wskażemy inny możliwy rodzaj udogodnienia. Zapewniamy dostępność Biura Obsługi Klienta dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu.

Udostępniamy również w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały w Biurze Obsługi Klienta sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej

  • informacje o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych
  • ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych.


Przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telefonicznych oraz na każde żądanie osoby niepełnosprawnej oferujemy pomoc osoby reprezentującej P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o. we właściwym skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej, w jednostce obsługującej użytkowników końcowych lub telefonicznie.


Na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępniamy ogólne warunki umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym, albo na papierze w alfabecie Braille`a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym.


Na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w postaci pisemnej lub elektronicznej udostępniamy:
a) informacje o danych zawartych na fakturze z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze w alfabecie Braille`a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym (w przypadku zgłoszenia żądania przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura - realizujemy żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury, natomiast w przypadku żądania dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już wystawiono fakturę - w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia),
b) szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym.


Na każe żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, przekazujemy abonentowi informację o oferowanych wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub elektronicznej na udostępniony w tym celu przez Abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej informacje są sporządzone na papierze w alfabecie Braille`a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym.


W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnienia polegającego na:

  • bezpłatnym dostępie do tłumacza polskiego języka migowego
  • lub udostępnieniu ogólnych warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz jej wzoru, cennika usług telekomunikacyjnych i regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, sporządzonych na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym, albo na papierze w alfabecie Braille`a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym
  • związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o. przed realizacją udogodnienia ma prawo żądać okazania, do wglądu, przez osobę żądającą realizacji udogodnienia, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm).

Jednocześnie informujemy, że nasza strona internetowa www.elpos.net i udostępniane za jej pośrednictwem informacje zostały dostosowane do wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych DOC

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych PDF

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 2020 PDF

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 2020 DOC

CENNIK DOC

Cennik PDF

CENNIK dla umów oraz usług nabywanych od 01.01.2023r.DOC

CENNIK dla umów oraz usług nabywanych od 01.01.2023r. PDF

TELEWIZJA - przykładowy wzór umowy DOC

TELEWIZJA - przykładowy wzór umowy PDF

INTERNET - przykładowy wzór umowy DOC

INTERNET - przykładowy wzór umowy PDF

TELEFON - przykładowy wzór umowy DOC

TELEFON - przykładowy wzór umowy PDF

PROMOCJA 2 w 1 - przykładowy wzór umowy DOC

PROMOCJA 2 w 1 - przykładowy wzór umowy PDF

Wykaz kanałów TVK PDF