Aktualności

Komunikaty i informacje

Zmiana Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych od 4 maja 2019r.

Zmiana Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych od 4 maja 2019r.
.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ,przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) od dnia 04.05.2019r. zmianie ulegną wybrane postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych:

§ 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

  1. Dostawca usług może uzależnić zawarcie Umowy Abonenckiej od podania przez Zamawiającego danych niezbędnych do jej zawarcia. W przypadku Zamawiającego będącego osobą fizyczną są to następujące dane:

1) nazwisko i imiona,

2) numer ewidencyjny PESEL - w przypadku obywatela RP,

3) nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numeru paszportu lub karty pobytu;

2. Oprócz danych, o których mowa w ust. 1, Dostawca usług może, za zgodą użytkownika będącego osobą fizyczną, przetwarzać inne dane tego użytkownika w związku ze świadczoną usługą, w szczególności numer konta bankowego lub karty płatniczej, a także numery telefonów kontaktowych, adres e-mail, adres korespondencyjny.

Jednocześnie informujemy, że zmiana Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zaproponowaną zmianę Regulaminu przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy do dnia 4 maja 2019r.

Wypowiedzenie należy dostarczyć na piśmie na adres siedziby dostawcy usług (ul. Św. Rocha 11/1, 15-879 Białystok) osobiście, pocztą (w tym również pocztą elektroniczną – skan podania na adres: bok@elpos.net), lub faksem na numer: (85) 831 30 00 (pismo z własnoręcznym podpisem Abonenta).

Jednocześnie informujemy, że w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy, P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o. przysługuje roszczenie o zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004r. (Dz. U. Z 2004r., nr 171 poz. 1800).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel. 85 831 10 00, 85 831 10 01, e-mail: bok@elpos.net.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 2019