Aktualności

Komunikaty i informacje

Zmiana Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych

Zmiana Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych
Przedsiębiorstwo Elektroniczno-Mechaniczne ELPOS Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2018r. poz. 1118) od dnia 12.12.2018r. zmianie ulegną wybrane postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych:

§ 2 pkt 26 otrzymuje następujące brzmienie:

„Umowa Abonencka - umowa o świadczenie Usług telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy Abonentem a Dostawcą usług.”;

§ 3 w pkt 3 dodano zdanie 4:

„ Regulamin dostarczany jest Abonentowi na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa Abonencka, a także na każde jego żądanie, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.”

§ 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ Zamawiający składa u Dostawcy usług wniosek o zawarcie Umowy Abonenckiej. Dostawca usług dopuszcza możliwość składania wniosku telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej przez Abonentów, którzy nie zalegają z płatnościami ani niezdanym sprzętem na rzecz Dostawcy Usług.”

§ 5:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Umowa Abonencka zostaje zawarta w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Konsument ma prawo dokonać wyboru formy zawarcia Umowy Abonenckiej spośród oferowanych przez Dostawcę usług. Konsument jest informowany o przysługującym mu prawie wyboru formy zawarcia umowy przed jej zawarciem. W przypadku, gdy oświadczenia woli składane są w formie dokumentowej, Dostawca usług utrwala i dostarcza Abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków Umowy Abonenckiej oraz oświadczenie Abonenta o związaniu się tymi warunkami na trwałym nośniku w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017r., poz. 683 i 2361 oraz z 2018r., poz. 650). Zawarcie umowy następuje po spełnieniu przez Zamawiającego wymogów określonych w Regulaminie.”

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Dostawca usług dopuszcza możliwość dokonywania przez Abonenta zmian Umowy Abonenckiej, składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej (poprzez podpisanie Aneksu do Umowy lub nowej Umowy Abonenckiej), z wyprzedzeniem jednego Okresu rozliczeniowego (ze skutkiem na koniec miesiąca).”

- pkt 6 zostaje wykreślony

§ 6 pkt 3 zostaje wykreślony

§ 7

- pkt 1 dodaje się podpunkt 8) „adres poczty elektronicznej.”

- w pkt 2 wykreśla się słowa: „adres poczty elektronicznej oraz”

§ 14:

- pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„Cennik jest podawany przez Dostawcę usług do publicznej wiadomości oraz jest dostarczany nieodpłatnie Abonentowi najpóźniej wraz z Umową Abonencką na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa Abonencka, a także na każde żądanie Abonenta, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Cennik dostępny jest nieodpłatnie w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej Dostawcy usług www.elpos.net.”

- pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„Dostawca usług:

- doręcza Abonentowi będącemu stroną Umowy Abonenckiej zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa Abonencka, chyba, że

  • Abonent, który udostępnił adres adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość (o ile Dostawca usług umożliwia korzystanie z takiego środka) złożył żądanie dostarczenia mu treści każdej proponowanej zmiany Cennika na adres wskazany przez Abonenta,
  • Abonent, który zawarł Umowę Abonencką w formie elektronicznej lub dokumentowej złożył żądanie dostarczenia mu treści każdej proponowanej zmiany Cennika na piśmie na wskazany adres korespondencyjny;

- podaje do publicznej wiadomości przez publikację na stronie internetowej www.elpos.net treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku

z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Abonent jest informowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian Cennika, przy czym termin na realizację tego uprawnienia nie może być krótszy niż do dnia wejścia tej zmiany w życie.”

§ 16 – wykreśla się punkty 2, 3 oraz 4

§ 17 – w punkcie 4 wykreśla się treść od słów: ”albo ograniczony (…)”; wykreśla się punkt 5, 6, 7 i 13. Punkt 14 otrzymuje brzmienie: „Dostawca usług zobowiązuje się dochować należytej staranności w celu zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług. Dostawca usług utrzymuje sieć w stałej sprawności technicznej przez cały czas trwania umowy oraz zapewnia serwis konserwacyjny.”

§ 25 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności Abonent będący stroną Umowy Abonenckiej zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej z Dostawcą usług, wykorzystujący przydzielony numer należący do planu numeracji krajowej, może żądać przeniesienia przydzielonego numeru w ramach istniejącej sieci Dostawcy usług na obszarze o tym samym wskaźniku obszaru geograficznego tej samej strefy numeracyjnej. Za dokonanie przeniesienia przydzielonego numeru Dostawca usług pobiera opłatę przewidzianą w Cenniku.”

§ 26 niżej wymienione punkty otrzymują następujące brzmienie:

- pkt 1: „Dostawca usług dostarcza Abonentowi nieodpłatnie z każdym Rachunkiem podstawowy wykaz wykonanych Usług telefonicznych zawierający informację o zrealizowanych płatnych połączeniach z podaniem, dla każdego typu połączeń, ilości jednostek rozliczeniowych odpowiadającej wartości zrealizowanych przez Abonenta połączeń. Dostawca usług zawiera w tym wykazie numer wykorzystywany do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie, z której Abonent skorzystał oraz informację o stronie podmiotowej BIP UKE, na której jest zamieszczony rejestr numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie. Wykaz zawiera również informację o możliwości złożenia żądania Abonenta do:

  • nieodpłatnego blokowania przez Dostawcę usług połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów,
  • nieodpłatnego blokowania przez Dostawcę usług połączeń wychodzących na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów,
  • umożliwienia Abonentowi określenia maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez Abonenta w żądaniu, oraz połączeń przychodzących z takich numerów

- chyba, że takie połączenia nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta.”

- pkt 2: „Dostawca usług dostarcza szczegółowy wykaz wykonanych Usług telefonicznych w danym Okresie rozliczeniowym, który zawiera informację o zrealizowanych płatnych połączeniach, z podaniem dla każdego połączenia: numeru wywoływanego, daty oraz godziny rozpoczęcia połączenia, czasu jego trwania oraz wysokości opłaty za połączenie z wyszczególnieniem ceny brutto i netto („Biling”) na życzenie Abonenta, który ma przydzielony numer. Dostawca usług dostarcza szczegółowy wykaz wykonanych usług telefonicznych począwszy od odpowiednio bieżącego Okresu rozliczeniowego, w którym Abonent złożył żądanie, do końca Okresu rozliczeniowego, w czasie którego upływa uzgodniony z Abonentem termin zaprzestania dostarczania tego wykazu.

- pkt 4: „Wykaz, o którym mowa w ust. 2, w przypadku Abonenta będącego stroną Umowy Abonenckiej zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej dostarczany jest wraz z Rachunkiem za Okres rozliczeniowy, którego dotyczy ten wykaz.”

- pkt 5: „Dostawca usług dostarcza, na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy Abonenckiej zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych obejmujący Okresy rozliczeniowe poprzedzające nie więcej niż 12 miesięcy Okres rozliczeniowy, w którym złożono żądanie w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania przez Abonenta.”

- pkt 6: „Dostawca usług udostępnia swoim Abonentom, po cenie uwzględniającej koszty, aktualny spis swoich Abonentów posiadających przydzielone numery z obszaru strefy numeracyjnej, w której znajduje się zakończenie sieci Abonenta, nie rzadziej niż raz na dwa lata. Dostawca usług świadczy swoim Abonentom usługę informacji o numerach telefonicznych, obejmującą jego Abonentów, z wyłączeniem Abonentów korzystających usług przedpłaconych polegających na rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów telewizyjnych drogą naziemną lub kablową.”

dodaje się punkty:

- 9: „Dostawca usług bezpłatnie zapewnia Abonentom określenie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie, dla każdego Okresu rozliczeniowego, a w momencie osiągnięcia progu kwotowego Dostawca usług jest obowiązany do:

- natychmiastowego poinformowania Abonenta o tym fakcie,

- zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta.”

- 10: „Dostawca usług oferuje Abonentom cztery progi kwotowe, które wynoszą 0, 35, 100 i 200zł. Gdy Abonent nie określił progu kwotowego, wynosi on 35 zł dla każdego okresu rozliczeniowego. Po osiągnięciu progu kwotowego wykonywanie połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbieranie połączeń z takich numerów w danym okresie rozliczeniowym, oprócz połączeń, które nie powodują obowiązku zapłaty po stronie Abonenta, jest możliwe wyłącznie po określeniu przez Abonenta wyższego progu kwotowego (do wysokości tego progu).”

- 11: „Obowiązek, o którym mowa w punkcie 9 uważa się za wykonany, jeżeli Dostawca usług wykonał co najmniej 3 próby połączenia z Abonentem w ciągu 24 godzin od momentu osiągnięcia progu kwotowego.”

§ 28:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Dostawca usług:

- doręcza Abonentowi będącemu stroną Umowy Abonenckiej zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy, w tym określonych w Regulaminie, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa Abonencka, chyba, że

  • Abonent, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość (o ile Dostawca usług umożliwia korzystanie z takiego środka) złożył żądanie dostarczenia mu treści każdej proponowanej zmiany warunków umowy, w tym określonych w Regulaminie na adres wskazany przez Abonenta,
  • Abonent, który zawarł Umowę Abonencką w formie elektronicznej lub dokumentowej złożył żądanie dostarczenia mu treści każdej proponowanej zmiany warunków umowy, w tym określonych w Regulaminie na piśmie na wskazany adres korespondencyjny;

- podaje do publicznej wiadomości przez publikację na stronie internetowej www.elpos.net treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy określonych w Regulaminie

z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Abonent jest informowany o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie.”

- wykreśla się pkt 3 

- pkt 6 wykreśla się słowa: „albo z usunięcia niedozwolonych postanowień umownych”

- pkt 7 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli proponowana zmiana Regulaminu wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen Usług, dodanie nowej Usługi lub wynika z Decyzji Prezesa UKE Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości (na stronie internetowej www.elpos.net oraz w Biurze Obsługi Klienta) treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Abonent jest informowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian, przy czym termin na realizację tego uprawnienia nie może być krótszy niż do dnia wejścia tej zmiany w życie.”

- dodaje się pkt 8 o treści: „Dostawca usług niezwłocznie informuje Abonentów będących stroną Umowy Abonenckiej zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej o zmianie zawartej w Umowie nazwy (firmy), siedziby, danych adresowych, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu Dostawcy usług, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa Abonencka, chyba że Abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy Abonenckiej.”

W § 40 pkt 8 wykreśla się słowa „w tym stałym sądem polubownym przy Prezesie UKE, o którym mowa w art. 110 PT”. Wykreśla się również zdanie 3: „Z kolei postępowanie przed sądem polubownym, o którym mowa w art. 110 PT prowadzone jest przez stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

Jednocześnie informujemy, że zmiana Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zaproponowaną zmianę Regulaminu przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy do dnia 12 grudnia 2018r.

Wypowiedzenie należy dostarczyć na piśmie na adres siedziby dostawcy usług (ul. Św. Rocha 11/1, 15-879 Białystok) osobiście, pocztą (w tym również pocztą elektroniczną – skan podania na adres: bok@elpos.net), lub faksem na numer: (85) 831 30 00 (pismo z własnoręcznym podpisem Abonenta).

Jednocześnie informujemy, że w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy, P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o. przysługuje roszczenie o zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004r. (Dz. U. Z 2004r., nr 171 poz. 1800).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel. 85 831 10 00, 85 831 10 01,

e-mail: bok@elpos.net


Regulamin uslug telekomunikacyjnych 2018.pdf