Aktualności

Komunikaty i informacje

Już od 25 maja zaczniemy stosować przepisy RODO

Już od 25 maja zaczniemy stosować przepisy RODO
Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną dla Państwa informacją o RODO oraz ochronie danych osobowych w P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o.

Już od 25 maja zaczniemy stosować przepisy RODO

Od 25 maja 2018r. zaczniemy stosować przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe. Zgodnie z jego przepisami dane osobowe to takie, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną, np. imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, numer IP, dane o lokalizacji (niezależnie od tego czy są przetwarzane w formie papierowej czy cyfrowej). Rozporządzenie stanowić ma istotny krok na drodze do umacniania praw podstawowych obywateli UE w erze cyfrowej i ułatwiania działalności gospodarczej poprzez uproszczenie i ujednolicenie zasad dla administratorów rynku wspólnotowego. Nadrzędnym celem RODO jest zwiększenie ochrony danych osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne.

W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych spełniamy nasz obowiązek informacyjny w zakresie tego, jak przetwarzamy Państwa dane. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem bok@elpos.net

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Elektroniczno-Mechaniczne ELPOs Sp. z o.o z siedzibą w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 11/1, NIP: 542-03-01-320, REGON: 001344658, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000189001, tel. 85 831-10-00, 85 831-10-01, www.elpos.net

Oznacza to, że odpowiadamy za bezpieczne wykorzystanie Państwa danych osobowych, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zawartą umową.

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i przez jak długi czas?

Do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer PESEL, numer NIP, seria i numer dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), imiona rodziców, data i miejsce urodzenia.

Możemy również poprosić o wyrażenie zgody na podanie dodatkowych danych, np. numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mail. Jeżeli Państwo nie podacie ww. danych nie będziemy mogli np. zadzwonić na numer kontaktowy).

W trakcie trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, w tym o korzystaniu z naszej sieci telekomunikacyjnej, usług, urządzeń (np. dekoder telewizji cyfrowej, adres IP logowania modemu). Pojawienie się tych danych wynika z technicznego działania naszych usług, z których Państwo korzystacie.

Jeżeli opłacają Państwo rachunki za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej – otrzymamy informację z jakiego numeru konta została dokonana wpłata i w jakiej instytucji płatniczej. Dane te będą przetwarzane w celu sprawdzenia czy dokonali Państwo poprawnej wpłaty, a w razie potrzeby również w celu dokonania zwrotów (podstawą jest wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (podstawa – prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych).

Pozyskujemy Państwa dane osobowe przed zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych bezpośrednio od Państwa. Państwa dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to zwykle konieczne dla celów, w jakich zostały one pobrane lub też stosownie do wymogów przewidzianych przez przepisy obowiązującego prawa (z uwzględnieniem czasu przewidzianego dla postępowania reklamacyjnego i odwoławczego, przedawnienia roszczeń a także czasu wymaganego przez obowiązujące przepisy np. podatkowe). Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu:

a) przygotowania i wykonania zawartych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych (w tym usług serwisowych) przez czas trwania umów oraz rozliczeń po jej zakończeniu – podstawa prawna art. 6 ust 1b RODO;

b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa np.:

- wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje, zapewnienia bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne – podstawa prawna art. 6 ust 1c RODO;

Z danych będziemy korzystać przez czas wykonania obowiązków, np. wystawiania faktur, przez czas, w którym przepisy nakazują administratorowi przechowywać dane osobowe, np. przepisy podatkowe (art 6 ust. 1 c RODO), przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (art. 6 ust. 1f RODO);

c) wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1b RODO), a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń np. na drodze postępowania sądowego czy egzekucyjnego – przez czas trwania tych postępowań (podstawa prawna art. 6 ust. 1f RODO);

d) ustalenia i dochodzenia roszczeń – np. przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1f RODO);

e) marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1a i f RODO);

f) tworzenia zestawień i raportów na potrzeby wewnętrzne administratora danych - przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1f RODO);

g) weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1b RODO), w przypadku gdy zawierają Państwo z nami kolejną umowę – Państwa danych posiadanych przez nas przed jej zawarciem;

Kto jest odbiorcą Państwa danych?

Odbiorcą Państwa danych są pracownicy P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o.

Państwa dane możemy przekazać:

- podwykonawcom, którzy wspierają nas w wykonaniu usług telekomunikacyjnych, np. podczas montażu sprzętu, naprawy usterek i awarii, obsłudze Panelu Abonenta, obsłudze korespondencji;

- przy przenoszeniu numeru telefonu do naszej sieci – Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej – w związku z działaniem systemu umożliwiającego operatorom rozpoznawanie, w której sieci działa dany numer telefonu;

- w przypadku Państwa zgody na umieszczenie Państwa danych w Ogólnokrajowym Spisie Abonentów oraz Ogólnokrajowym Biurze Numerów m- Orange Polska S.A.

- podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów (np. policji, prokuraturze w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.).

Jeżeli korzystają Państwo z naszych usług telekomunikacyjnych przekazujemy standardowe informacje techniczne (o numerze telefonu lub zakończeniu sieci, z którego wykonywane jest połączenie) do innych operatorów telekomunikacyjnych lub bezpośrednio do podmiotów, z którymi się Państwo łączą, w celu wykonania połączenia lub transmisji komunikatów.

Nie planujemy przekazywania Państwa danych osobowych do poza granice Polski.

Prawa, związane z przetwarzaniem danych:

W związku z przetwarzaniem danych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

- prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,

- prawo do żądania dostępu do danych,

- prawo do sprostowania, uzupełnienia i ograniczenia danych,

- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

- prawo do przenoszenia danych (zapewnienie osobom, których dane dotyczą możliwości otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które osoba dostarczyła administratorowi oraz możliwość przesyłania tych danych innemu administratorowi, jak również bezpośrednie przekazywanie danych osobowych od jednego administratora do innego) ,

- prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu (nie dokonujemy profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych),

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregoś z powyższych uprawnień napisz na adres: bok@elpos.net

Informacja_dla_Abonentow_o_RODO_i_przetwarzaniu_danych.pdf